26 Cdo 1672/2015
Datum rozhodnutí: 23.01.2017
Dotčené předpisy: § 336f odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 1672/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné A. K. , zastoupené Mgr. Stanislavem Sochorem, advokátem se sídlem v Olomouci, Pavelčákova 441/14, proti povinnému E. A. L. (dříve E. K.) , za účasti vydražitelů P. Š., a G. Š., pro 1.000.000 Kč s příslušenstvím, o rozvrhu rozdělované podstaty, vedené u soudní exekutorky Mgr. Zuzany Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem v Praze 6, Bělohorská 270/17 pod sp. zn. 180 Ex 4092/11, o dovolání J. K., zastoupené Mgr. Janem Klváčkem, advokátem se sídlem v Olomouci, Tylova 1136/6, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 25. července 2014, č. j. 40 Co 907/2013-171, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 25. července 2014, č. j. 40 Co 907/2013-171, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením soudní exekutorky Mgr. Zuzany Sobíškové (která byla přeložena do Exekutorského úřadu Praha 6 s účinností od 15. 6. 2013) ze dne 23. 7. 2013, č. j. 180 Ex 4092/11-106, byla rozvržena rozdělovaná podstata ve výši 2.600.508,70 Kč tak, že se z ní uspokojí přihlášené pohledávky v následujícím pořadí a výši: 1) pohledávka soudní exekutorky Mgr. Zuzany Sobíškové ve výši 449.230,20 Kč, k hotovému zaplacení, 2) pohledávka zástavního věřitele J. K., ve výši 215.500 Kč, k hotovému zaplacení, 3) pohledávka oprávněné ve výši 979.082,60 Kč, k hotovému zaplacení, 4a) pohledávka zástavní věřitelky Mgr. Zuzany Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6 ve výši 14.640 Kč, k hotovému zaplacení, 4b) pohledávka zástavní věřitelky A. K., ve výši 942.055,90 Kč, k hotovému zaplacení; celkem k hotovému vyplacení 2.600.508,70 Kč, čímž byla rozdělovaná podstata vyčerpána. Pohledávka soudní exekutorky na nákladech exekuce byla zařazena do první skupiny, ve druhé skupině nebyla přihlášena žádná pohledávka, ve třetí skupině byla uspokojena jako první v pořadí pohledávka zástavní věřitelky J. K. (vznik zástavního práva 21. 5. 2010), dále zbývající část pohledávky oprávněné (u pohledávky oprávněného je pro pořadí rozhodný den, kdy došel exekutorovi jeho návrh na nařízení exekuce, tj. 1. 4. 2011) a jako třetí v pořadí byla ve třetí skupině ze zbývající části rozvrhované podstaty poměrně uspokojena pohledávka zástavní věřitelky Mgr. Zuzany Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6 a zástavní věřitelky A. K., když obě pohledávky byly zajištěny shodným zástavním právem s rozhodným datem 26. 10. 2011. Tím byla rozdělovaná podstata vyčerpána, proto nemohla být ani částečně jako další uspokojena pohledávka nezletilé E. K., patřící do čtvrté skupiny.

K odvolání Mgr. S. D. a E. K. Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 25. 7. 2014, č. j. 40 Co 907/2013-171, odmítl odvolání Mgr. S. D. (výrok I.), změnil usnesení soudní exekutorky tak, že rozdělovaná podstata 2.600.508,70 Kč se rozvrhuje k uspokojení mezi přihlášené pohledávky v následujícím pořadí a výši: 1) pohledávka soudní exekutorky Mgr. Zuzany Sobíškové na nákladech exekuce ve výši 449.230,20 Kč, k hotovému zaplacení, 2) pohledávka oprávněné A. K. ve výši 979.082,60 Kč, k hotovému zaplacení, 3) pohledávka zástavní věřitelky Mgr. Zuzany Sobíškové ve výši 14.640 Kč, k hotovému zaplacení, 4) pohledávka zástavní věřitelky A. K. ve výši 1.000.000 Kč, k hotovému zaplacení, 5) pohledávka věřitelky E. K. ve výši 43.500 Kč, k hotovému zaplacení, 6) povinnému bude po úhradě všech pohledávek vyplacen v hotovosti zbytek rozdělované podstaty ve výši 114.055,90 Kč (výrok II.), dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok III.). Uzavřel, že přihláška zástavní věřitelky J. K. s pohledávkou ve výši 100.000 Kč s příslušenstvím byla podána opožděně, neboť její doručení u soudního exekutora JUDr. Jana Grosama (jenž byl původně pověřen provedením exekuce) je prokázáno až dnem 10. 1. 2013, ačkoliv usnesením soudního exekutora ze dne 30. 4. 2012, č. j. 025 Ex 4092/11-50, ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 30. 10. 2012, č. j. 40 Co 811/2012-77, bylo dražební jednání nařízeno na den 28. 6. 2012, a následně bylo odročeno usnesením soudního exekutora ze dne 15. 6. 2012, č. j. 025 Ex 4092/11-62, a usnesením soudního exekutora ze dne 11. 12. 2012, č. j. 025 Ex 4092/11-74, byla nařízena dražba na den 31. 1. 2013 s tím, že v ostatním zůstalo v platnosti usnesení soudního exekutora ze dne 30. 4. 2012, tedy i v určení lhůty k přihlášení pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovité věci anebo pohledávek přiznaných rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o. s. ř. do exekučního řízení. Dále odvolací soud rozvrhl k uspokojení pohledávku věřitelky E. K. ve výši 43.500 Kč, které nebylo v důsledku výše uvedeného pochybení přiznáno pořadí a uspokojení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala dovolání J. K. Uvedla, že odvolací soud nesprávně posoudil otázku, do kdy může podat zajištěný věřitel přihlášku své pohledávky do exekučního řízení v případě, že bylo původní dražební jednání zrušeno a odročeno ještě před termínem, v němž mělo proběhnout, což zakládá přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 občanského soudního řádu, jelikož daná otázka procesního práva nebyla v rozhodnutích dovolacího soudu dosud řešena . Namítala, že její přihláška do exekučního řízení byla včasná, jelikož byla doručena do okamžiku reálného zahájení dražebního jednání, které je faktickým, konkrétně místně i časově přesně vymezeným, úkonem soudního exekutora, při němž je provedena dražba. U dražebního jednání, které se nekonalo, takovýto okamžik stanovit ani nelze, proto nemůže být lhůta k podání přihlášky omezena dnem, kdy mělo první dražební jednání proběhnout. Navrhla, aby dovolací soud zrušil usnesení odvolacího soudu a vrátil mu jej k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. dále jen o. s. ř. ) a po zjištění, že dovolání bylo podáno oprávněnou osobou (§ 337 odst. 2 o. s. ř.) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) za splnění podmínky advokátního zastoupení (§ 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.), a že jde o rozhodnutí, proti kterému je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, závisí na vyřešení otázky procesního práva (co se rozumí zahájením dražebního jednání v případě, kdy je dražební jednání nařízeno poté, co předchozí dražební jednání bylo odročeno na neurčito, aniž se konalo), při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené judikatury dovolacího soudu, přezkoumal napadené rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat - s ohledem na to, že návrh na nařízení exekuce byl podán dne 1. 4. 2011 - podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen exekuční řád ), ve zněních účinných do 31. 12. 2012 (srov. čl. II bod 1. a čl. IV bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).

Podle ustanovení § 69 exekuční řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci prodejem movitých věcí a nemovitých věcí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitých věcí.

Podle ustanovení § 336f odst. 1 věta první o. s. ř., věřitel, který má pohledávku zajištěnou zástavním právem k nemovité věci anebo který má proti povinnému pohledávku přiznanou rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 (vymahatelnou pohledávku), ji může do řízení přihlásit nejpozději do zahájení dražebního jednání.

Z ustanovení § 336 a násl. o. s. ř. vyplývá, že prostředkem sloužícím k nařízení dražebního jednání je usnesení o nařízení dražby (dražební vyhláška), u kterého zákon předpokládá splnění obligatorních obsahových náležitostí stanovených v § 336b odst. 2 písm. a) až l) o. s. ř. Jednou z těchto náležitostí je podle § 336b odst. 2 písm. i) o. s. ř. upozornění, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami, a poučení, že k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 336f), přičemž náležitosti přihlášky jsou uvedeny v § 336f odst. 2 o. s. ř.

Úprava dražební vyhlášky obsažená v ustanovení § 336b odst. 2 o. s. ř. dopadá beze zbytku pouze na usnesení, kterým se nařizuje první dražební jednání. Za první dražební jednání je třeba považovat jednání, které skutečně proběhlo, nikoli jednání, které bylo odročeno, aniž se konalo (bylo zahájeno). Proto v případě odročení prvního dražebního jednání před jeho zahájením je třeba opětovně nařízené dražební jednání považovat z hlediska jeho účinků stále za první jednání a při jeho nařízení dodržet v zásadě stejné procesní podmínky a postupy, které zde byly při nařízení původního dražebního jednání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 3. 2015, sp. zn. 26 Cdo 587/2015, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 7. 2015, sp. zn. 26 Cdo 2021/2015, uveřejněné pod číslem 18/2016 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek). To znamená i umožnit věřiteli přihlásit se s pohledávkou zajištěnou zástavním právem k nemovité věci do zahájení nově nařízeného jednání.

V projednávané věci nařídil soudní exekutor usnesením ze dne 30. 4. 2012, č. j. 025 Ex 4092/11-50, ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 30. 10. 2012, č. j. 40 Co 811/2012-77, dražební jednání na den 28. 6. 2012 (výrok I.) s tím, že ve výrocích II. až XIII. uvedl náležitosti dražební vyhlášky odpovídající § 336b písm. b) l) o. s. ř. (označení nemovitosti a jejího příslušenství, výslednou cenu, výši nejnižšího podání, výši jistoty a způsob jejího zaplacení, údaj o zjištěných zástavních právech a právech, která dražbou nezaniknou, předpoklady, za kterých může vydražitel převzít vydraženou nemovitost a za kterých se stane jejím vlastníkem a další příslušná upozornění a výzvy, mezi nimi zejména upozornění o tom, že věřitelé z pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti se mohou přihlásit nejpozději do zahájení dražebního jednání). Dražební jednání bylo usnesením soudního exekutora ze dne 15. 6. 2012, č. j. 025 Ex 4092/11-62, odročeno na neurčito a usnesením ze dne 11. 12. 2012, č. j. 025 Ex 4092/11-74, nařízeno na den 31. 1. 2013 s tím, že ostatní ustanovení zůstávají beze změn. Dne 10. 1. 2013 přihlásila dovolatelka k uspokojení svou pohledávku ve výši 100.000 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu, dne 31. 1. 2013 proběhla dražba a příklep byl udělen vydražitelům P. a G. Š. za nejvyšší podání 2.600.000 Kč usnesením soudního exekutora ze dne 31. 1. 2013, č. j. 025 Ex 4092/11-86. Zatímco soudní exekutorka Mgr. Zuzana Sobíšková při rozvrhu rozdělované podstaty k přihlášce dovolatelky přihlédla, odvolací soud ji v napadeném rozhodnutí ze shora uvedených důvodů (jako opožděnou) neakceptoval.

Vzhledem k tomu, že dovolatelka přihlásila svou pohledávku zajištěnou zástavním právem na nemovitosti dne 10. 1. 2013, tedy před zahájením prvního dražebního jednání, které se konalo dne 31. 1. 2013, nebyl postup odvolacího soudu, který její přihlášku pominul, správný. Dovolací soud proto napadené rozhodnutí podle § 243e odst. 1 o. s. ř. zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 o. s. ř.).

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243g odst. 1 věta první o. s. ř.). V novém rozhodnutí o věci soud rozhodne i o náhradě nákladů řízení včetně řízení dovolacího (§ 243g odst. 1 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. ledna 2017

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu