26 Cdo 1662/2014
Datum rozhodnutí: 21.05.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.26 Cdo 1662/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, IČO 00005886, zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, s místem doručení v Praze 2, Ječná 39a, proti povinnému Ing. K. U. , o 208,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 28 EXE 2798/2010-110, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. října 2013, č. j. 9 Co 766/2013-134, takto:

Dovolání povinného se odmítá .
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. 10. 2013, č. j. 9 Co 766/2013-134, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 24. 7. 2013, č. j. 28 EXE 2798/2010-110, jímž soud prvního stupně zamítl návrh povinného na zastavení exekuce nařízené k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 208,- Kč, nákladů předcházejícího řízení ve výši 1.495,- Kč a nákladů oprávněné a soudního exekutora ve výši stanovené exekutorem v příkazu k úhradě nákladů.
Dovolání povinného proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ).
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. května 2014 JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu