26 Cdo 1657/2011
Datum rozhodnutí: 09.02.2012
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
26 Cdo 1657/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce Stavebního bytového družstva Chomutov , se sídlem v Chomutově, Husova 2079/10, IČ: 00041955, proti žalovanému M. T. , bytem v J., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 16 C 99/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. října 2010, č. j. 11 Co 423/2010-62, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodnění:

Okresní soud v Chomutově (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 10. března 2010, č. j. 16 C 99/2007-45, vyhověl žalobě a uložil žalovanému povinnost vyklidit a vyklizený předat do patnácti dnů po zajištění náhradního ubytování byt v J. současně rozhodl o nákladech řízení účastníků.
K odvolání žalovaného Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací rozsudkem ze dne 14. října 2010, č. j. 11 Co 423/2010-62, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný (nezastoupen advokátem) dovolání.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 7/2009 Sb. dále jen o. s. ř. ) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem nebo notářem.
Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Protože žalovaný nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 7. března 2011, č. j. 16 C 99/2007-69, vyzván, aby si ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně byl poučen o tom, že nevyhoví-li výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Dostalo se mu rovněž poučení, že má-li za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může před uplynutím stanovené lhůty navrhnout, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a aby mu byl pro podání dovolání ustanoven zástupce z řad advokátů. Dále byl poučen, že bude-li mu odmítnuto poskytnutí právních služeb konkrétním advokátem, může požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta pro tyto účely, a že místo advokáta si může jako zástupce zvolit notáře a jeho prostřednictvím podat dovolání. Ačkoliv výzva byla žalovanému doručena (obálkou I. viz § 2 instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 27. května 2009, č. j. 58/2009-OD-Org., uveřejněné pod č. 10., ročník 2009 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti České republiky) dne 22. března 2011 (§ 49 odst. 4 o. s. ř.), ve stanovené lhůtě a ani dosud výzvě nevyhověl.
Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně doposud splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by jinak měl právo proti žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 9. února 2012
JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu