26 Cdo 1653/2006
Datum rozhodnutí: 28.03.2007
Dotčené předpisy:

26 Cdo 1653/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně M. V. A. spol. s r.o., zastoupené advokátkou, proti žalovanému Mgr. V. E., PhD., zastoupenému advokátem, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp.zn. 10 C 7/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. září 2005, č.j. 11 Co 261/2005-97, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 21. 9. 2005, č.j. 11 Co 261/2005-97, potvrdil rozsudek ze dne 22. 2. 2005, č.j. 10 C 7/2003-81, kterým Obvodní soud pro Prahu 7 (soud prvního stupně) uložil žalovanému vyklidit byt č. 762/9, o kuchyni a 2 pokojích s příslušenstvím, v 5. nadzemním podlaží domu č.p. 762 v P. 7, Nad Štolou 4, do 15 dnů po zajištění náhradního bytu a rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání, které vzala prostřednictvím právní zástupkyně v plném rozsahu zpět podáním ze dne 8. 3. 2007.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalovanému nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by měl právo vůči žalobkyni, která po procesní stránce zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. března 2007


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.


předsedkyně senátu