26 Cdo 164/2015
Datum rozhodnutí: 04.02.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 164/2015

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného statutárního města Karviná , se sídlem v Karviné, Fryštátská 72/1, proti povinnému R. R. , prodejem movitých věcí pro částku 2.387,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 49 E 1391/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. července 2013, č. j. 66 Co 1115/2012-40, ve znění usnesení ze dne 7. března 2014, č. j. 66 Co 1115/2012-63, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 6. 12. 2011, č. j. 49 E 1391/2011-4, nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného, uložil mu zaplatit České republice Okresnímu soudu v Karviné soudní poplatek ve výši 500,- Kč, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Dovoláním napadeným usnesením odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že zamítl návrh na nařízení výkonu rozhodnutí k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 500,- Kč, povinnému neuložil povinnost zaplatit soudní poplatek, ve zbývajících výrocích usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení odvolacího.
Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 237, § 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /srovnej čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen o. s. ř. ).
Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. února 2015
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu