26 Cdo 1625/2014
Datum rozhodnutí: 04.06.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 1625/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v exekuční věci oprávněné K. J. , s místem podnikání ve Štramberku, Oblouková 1312/30, proti povinnému J. Š. , zastoupenému Mgr. Marianem Babicem, advokátem se sídlem v Opavě, Dolní náměstí 13/13, pro 33.700,- Kč, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 22 EXE 179/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. června 2013, č. j. 9 Co 905/2012-181, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. června 2013, č. j. 9 Co 905/2012-181, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. června 2014
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu