26 Cdo 1613/2012
Datum rozhodnutí: 27.02.2013
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 o. s. ř.
26 Cdo 1613/2012
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce Ing. P. B. , bytem B. n. P., B. 255, zastoupeného Mgr. Martinem Charvátem, advokátem se sídlem Brno, Krkoškova 728/20, proti žalovaným 1) D. V. , bytem B., U. P. 288/2, a 2) L. S. , bytem B., Ř. 752/2, zastoupeným Mgr. Liborem Valentou, advokátem se sídlem Brno, Křížová 18, o zaplacení částky 40.563,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 20 C 249/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. srpna 2011, č. j. 15 Co 307/2010-118, takto: I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně (soud odvolací) rozsudkem ze dne 9. 8. 2011, č. j. 15 Co 307/2010-118, potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně (soudu prvního stupně) ze dne 26. 5. 2010, č. j. 20 C 249/2008-89, kterým byla žaloba na zaplacení částky 40.563,- Kč s příslušenstvím zamítnuta a rozhodnuto o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce (nezastoupen advokátem) včasné dovolání, které však není přípustné, neboť dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto (nikoliv v obchodní věci) o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží (§ 237 odst. 2 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31. 12. 2012 /srov. čl. II. bod 7 zákona č. 404/2012 Sb./ dále též jen o.s.ř. ).
Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o.s.ř. jako nepřípustné odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele (§ 241 odst. 4 o.s.ř.)
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. a o skutečnost, že žalovaným nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měly proti dovolateli právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. února 2013
Doc. JUDr. Věra K o r e c k á, CSc.
předsedkyně senátu