26 Cdo 1569/2011
Datum rozhodnutí: 25.05.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
26 Cdo 1569/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyň: a) Y. N. b) M. P. , zastoupených JUDr. Davidem Karabcem, advokátem se sídlem v Praze 8, Na Stráži 1306/5, proti žalovaným: 1) J. L. a 2) O. L., zastoupeným JUDr. Reginou Soukupovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Konviktská 12, o vyklizení nemovitosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 13 C 300/2004, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. února 2009, č. j. 22 Co 520/2008-315, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Obvodní soud pro Prahu 8 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 1. 7. 2008,
č. j. 13 C 300/2004-285, k žalobě J. P. a M. P. uložil žalovaným 1) a 2) a dále žalovaným P. L., J. L. a M. L., aby do tří měsíců od právní moci rozsudku vyklidili a vyklizený žalobcům předali dům č. p. 126 na pozemku p.č. 336 v katastrálním území B., obec Praha, a rozhodl o nákladech řízení. K odvolání žalovaných Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 12. 2. 2009, č. j. 22 Co 520/2008-315, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní 1) a 2) včas dovolání.
V průběhu dovolacího řízení dne 3. listopadu 2009 žalobce J. P. zemřel. Soud prvního stupně rozhodl usnesením z 31. 1. 2011, č. j. 13 C 300/2004-380, že v dovolacím řízení bude namísto něj pokračováno s Y. N., která děděním nabyla ideální 1/2 předmětného domu.
Dovolání vzali žalovaní písemným podáním ze dne 5. května 2011 zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále o. s. ř. ).
Žalobcům by podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. náležela náhrada nákladů dovolacího řízení, té se však výslovně vzdali.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 25. května 2011
JUDr. Marie Rezková
předsedkyně senátu