26 Cdo 1544/2013
Datum rozhodnutí: 18.09.2013
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř.
26 Cdo 1544/2013U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové v právní věci žalobkyně Agentura Praha 5 a. s ., se sídlem v Praze 5, Plzeňská 452/167, IČO: 26776286, proti žalovanému P. Ch. , o 3.452,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 11 C 449/2003, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. února 2011, č. j. 11 Cmo 370/2010-196, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Žalovaný napadl dovoláním usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 2. 2011, č. j. 11 Cmo 370/2010-196, kterým zastavil odvolací řízení, neboť dospěl k závěru, že není dána funkční příslušnost soudu, který by rozhodl o odvolání žalovaného proti rozhodnutí Městského soudu v Praze o námitce podjatosti soudce Obvodního soudu pro Prahu 5.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31. 12. 2012 (srovnej čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.) dále jen o. s. ř. , lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť se nejedná o rozhodnutí ve věci samé (k pojmu věc sama srov. též usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 61/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, příp. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 11, ročník 1997, pod č. 88). Přípustnost dovolání nezakládá ani § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., protože usnesení o zastavení odvolacího řízení pro nedostatek funkční příslušnosti v jejich taxativních výčtech není vyjmenováno.

Dovolací soud proto bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl pro nepřípustnost.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. a o skutečnost, že žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. září 2013
JUDr. Pavlína B r z o b o h a t á
předsedkyně senátu