26 Cdo 1535/2014
Datum rozhodnutí: 14.05.2014
Dotčené předpisy: § 107 o. s. ř.26 Cdo 1535/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobců a) Ing. V. M. a b) F. M. , zastoupených Doc. JUDr. Milanem Pekárkem, CSc., advokátem se sídlem Brno, Stamicova 18, o zaplacení částky 561.113,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 10 C 53/99, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 21. prosince 2006, č. j. 40 Co 738/2006 - 364, takto: Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobci (zastoupeni advokátem) podali proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci (odvolacího soudu) ze dne 21. 12. 2006, č. j. 40 Co 738/2006-364, včasné dovolání.
Z obchodního rejstříku Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10 o. s. ř.) zjistil, že žalované Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci (dále též jen žalované družstvo ) bylo ke dni 4. 2. 2014 vymazáno z obchodního rejstříku bez právního nástupce poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 3. 2013, č. j. 13 K 23/2007-254, které nabylo právní moci dne 2. 7. 2013, byl zrušen konkurs prohlášený na majetek úpadce (žalovaného družstva) po splnění rozvrhového usnesení.
Podle ustanovení § 107 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5 věta první).
Podle ustanovení § 243c o. s. ř. pro řízení u dovolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného; ustanovení § 92 a § 95 až § 99 a § 107a o. s. ř. však pro řízení u dovolacího soudu neplatí.
Protože žalované družstvo výmazem z obchodního rejstříku ztratilo způsobilost mít práva povinnosti a rovněž způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.), a není zde právního nástupce, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobců podle ustanovení § 243c a § 107 odst. 5 věty první o. s. ř. zastavil.
O nákladech řízení nebylo rozhodnuto, protože po zániku žalovaného družstva zde není subjekt, jemuž (případně, v jehož prospěch) by bylo možné náhradu nákladů řízení uložit.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. května 2014
Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc. předsedkyně senátu