26 Cdo 1524/2005
Datum rozhodnutí: 30.05.2006
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1524/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce městské části P. proti žalované H. M., o určení, že povinnost k vyklizení bytu není vázána na zajištění bytové náhrady, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 19 C 274/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. ledna 2004, č.j. 55 Co 385/2003-33, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 13. 1. 2004, č. j. 55 Co 385/2003-33, potvrdil rozsudek ze dne 21. 5. 2003, č. j. 19 C 274/2002-15, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 (soud prvního stupně) určil, že povinnost žalované vyklidit byt č. 23, I. kategorie, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 4. nadzemním podlaží domu č.p. 1653 v k. ú. Ch. v P., V. 8, stanovená rozsudkem tohoto soudu ze dne 26. 5. 2000, sp. zn. 41 C 288/99, není vázána na zajištění náhradního ubytování, pouze na zajištění přístřeší, a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná (nezastoupena advokátem) podáním ze dne 18. 4. 2004, označeným jako dovolání k Nejvyššímu soudu ČR , které bylo doručeno Obvodnímu soudu pro Prahu 4 dne 20. 4. 2004, v němž navrhla zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Usnesení soudu prvního stupně ze dne 28. 5. 2004, č.j. 19 C 274/2002-38, jímž bylo dovolání odmítnuto, bylo zrušeno usnesením odvolacího soudu ze dne 23. 7. 2004, č.j. 18 Co 302/2004-42, a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaná, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 3. 9. 2004, č.j. 19 C 274/2002-43, aby si ve stanovené lhůtě zvolila právním zástupcem advokáta pro dovolací řízení, předložila jeho plnou moc a prostřednictvím tohoto zástupce podala řádné dovolání; současně byla poučena o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno, jakož i o tom, že má možnost za splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků - požádat soud o ustanovení zástupce. Na uvedené usnesení reagovala žalovaná podáním ze dne 15. 10. 2004, avšak nedostatek právního zastoupení neodstranila a soudu sdělila, že žádá o osvobození od soudních poplatků a přidělení advokáta z důvodu nemajetnosti. Usnesením ze dne 15. 2. 2005, č.j. 19 C 274/2002-45, soud prvního stupně návrh žalované jako nedůvodný zamítl. K odvolání žalované odvolací soud usnesením ze dne 31. 3. 2005, č.j. 23 Co 161/2005-52, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. Nedostatek právního zastoupení nebyl dovolatelkou do současné doby odstraněn.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. května 2006

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v. r.

předsedkyně senátu