26 Cdo 1514/2008
Datum rozhodnutí: 15.05.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1514/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce L. E., proti žalovaným 1) V. K., 2) P. G., a 3) K. M., o zaplacení nájemného ze společné nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 5 C 884/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. října 2007, č. j. 38 Co 378/2007-21, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se podanou žalobou domáhal, aby bylo soudem nařízeno placení nájemného za nemovitost, již označil v návrhu.

Okresní soud v Hodoníně (soud prvního stupně) usnesením ze dne 29. června 2007, č. j. 5 C 884/2007-14, odmítl podání žalobce ze dne 7. 3. 2007 doplněné podáním ze dne 15. 5. 2007 (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně (soud odvolací) usnesením ze dne 11. října 2007, č.j. 38 Co 378/2007-21, usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (nezastoupen advokátem) dovolání .

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o.s.ř. ) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.], anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. b) o. s. ř.], popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 18. ledna 2008, č. j. 5 C 884/2007-32, aby si ve stanovené lhůtě 15 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; rovněž byl poučen o tom, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Uvedené usnesení bylo žalovanému doručeno dne 23. ledna 2008 (viz doručenka na č. l. 31 spisu). Žalovaný na toto usnesení reagoval podáním doručeným soudu prvního stupně dne 31. ledna 2008 tak, že žádného právníka nechce .

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalovaným nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měli proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. května 2008

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu