26 Cdo 1510/2007
Datum rozhodnutí: 20.11.2007
Dotčené předpisy:

26 Cdo 1510/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce V. B., správce konkursní podstaty úpadce Z. d. V. se sídlem V., zastoupeného advokátem , proti žalovaným O. V., a 2) D. V., zastoupeným advokátem, o zaplacení poplatku z prodlení ve výši 131.037,- Kč, vedené u Okresního soudu Plzeň jih pod sp. zn. 8 C 180/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 15. ledna 2007, č. j. 15 Co 628/2006-274, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud Plzeň jih (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 27. 7. 2006, č. j. 8 C 180/99-249 (poté, co jeho rozsudek ze dne 12. 5. 2004, č. j. 8 C 180/99-160, byl zrušen usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 3. 2006, č. j. 15 Co 121/2006-215, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení), uložil žalovaným zaplatit žalobci do šesti měsíců od právní moci rozsudku poplatek z prodlení ve výši 131.037,- Kč; dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.


K odvolání žalovaných odvolací soud rozsudkem ze dne 15. 1. 2007, č. j. 15 Co 628/2006-274, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu na zaplacení poplatku z prodlení ve výši 131.037,- Kč zamítl; současně rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.


Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jehož přípustnost opřel o ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a uplatnil v něm dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř.


Podáním ze dne 1. 11. 2007 vzal žalobce dovolání v plném rozsahu zpět. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.


Žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalovaným však prokazatelné náklady v dovolacím řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. listopadu 2007


Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v. r.


předsedkyně senátu