26 Cdo 1399/2015
Datum rozhodnutí: 05.11.2015
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 1399/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu Doc. JUDr. Věrou Koreckou, CSc., ve věci žalobců a) Ing. M. Z. , K., a b) Ing. P. Z. , tamtéž, zastoupených JUDr. Petrem Holubem, advokátem se sídlem Kopřivnice, Tyršova 504/5, proti žalovaným 1) GREEN LION spol. s r.o. , IČO 25056107, se sídlem Praha 9 Horní Počernice, Jasenná 8, a 2) L. H., P. H. P., o vyklizení nemovitosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 7 C 77/2003, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. května 2012, č. j. 58 Co 126/2012-339, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze (odvolací soud) rozsudkem ze dne 30. 5. 2012, č. j. 58 Co 126/2012-339, potvrdil ve věci samé rozsudek ze dne 22. 11. 2011, č. j. 7 C 77/2003-277, kterým Obvodní soud pro Prahu 9 (soud prvního stupně) uložil žalovaným vyklidit zde specifikované nemovitosti, změnil ho ve lhůtě k plnění a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.
Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní (nezastoupeni advokátem) včasné dovolání.
Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobami k tomu oprávněnými účastníky řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31. 12. 2012 /čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb./ dále jen o. s. ř. ), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel - právnická osoba, nejedná-li za ni osoba, která má právnické vzdělání, resp. dovolatel - fyzická osoba, nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné advokátní zastoupení (jehož součástí je i sepis dovolání) je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat.
Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Vzhledem k tomu, že dovolatel 1. žalovaný, který je právnickou osobou, nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by za něj jednala osoba, která má právnické vzdělání, ani že by dovolatelka 2. žalovaná, která je fyzickou osobou, sama měla právnické vzdělání, byli oba soudem prvního stupně (usneseními ze dne 12. 2. 2013, č. j. 7 C 77/2003-391, a č. j. 7 C 77/2003-390) vyzváni, aby si ve stanovené lhůtě zvolili zástupce z řad advokátů a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání s tím, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Nedostatek povinného zastoupení dovolatelé dosud neodstranili.
Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla, přes soudem prvního stupně provedená opatření, ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.
Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalobcům nevznikly (podle obsahu spisu) v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měli proti dovolatelům právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. listopadu 2015
Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
podepsáno JUDr. Miroslavem Ferákem
za nepřítomného předsedu senátu