26 Cdo 1395/2014
Datum rozhodnutí: 22.04.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.26 Cdo 1395/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněného Ing. T. K. , proti povinné V. V. , za účasti manžela povinné L. V. , pro 509.241,- Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Milanem Vlhou, Exekutorský úřadu Ostrava, Prokešovo náměstí 5, pod sp. zn. 102 EX 00012/13, o dovolání povinné a manžela povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2013, č. j. 66 Co 681/2013-61, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) usnesením ze dne 30. 10. 2013, č. j. 66 Co 681/2013-61, potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, se sídlem Exekutorského úřadu v Ostravě, Prokešovo nám. 5, ze dne 27. 5. 2013, č. j. 102 EX 00012/13-048, pověřeného vedením exekuce ve věci Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 97 EXE 10436/2013, kterým určil cenu členských práv a povinností povinné a jejího manžela ve společném jmění manželů ve Stavebním bytovém družstvu Nová Huť, ke kterým se váže právo nájmu a užívání bytu v domě na ulici B. v O. s příslušenstvím (sklepní box a lodžie), a to částkou 795.000,- Kč (výrok I.) s tím, že věcná břemena a nájemní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (výrok II.).

Proti usnesení odvolacího soudu podali povinná a její manžel (nezastoupeni advokátem) dovolání, která dovolací soud projednal a rozhodl o nich podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. č. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.)
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání byla podána včas, osobami k tomu oprávněnými účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), ale nejsou dány podmínky pro jejich věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 věty první a třetí o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dovolatelé, kteří jsou fyzickými osobami, nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli soudním exekutorem (usnesením ze dne 19. 3. 2014, č. j. 102 EX 00012/13-080) vyzváni, aby ve stanovené lhůtě předložili plnou moc advokáta pro účely zastupování v řízení před dovolacím soudem a předložili dovolání sepsané tímto advokátem s tím, že nevyhoví-li této výzvě, bude řízení zastaveno; současně byli poučeni o možnosti požádat soud o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Nedostatek povinného zastoupení dovolatelé dosud neodstranili.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla, přes opatření provedená soudním exekutorem, ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 22. dubna 2014
JUDr. Jitka D ý š k o v á
předsedkyně senátu