26 Cdo 1381/2015
Datum rozhodnutí: 23.09.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 40 odst. 1 písm. d) předpisu č. 120/2001Sb.26 Cdo 1381/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné Úvěrového servisu s.r.o. , se sídlem v Pravoníně 88, IČO 27413861, zastoupené Mgr. Stanislavem Sochorem, advokátem se sídlem v Olomouci, Pavelčákova 14, proti povinnému Ing. R. G. , pro 252.265 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu, vedené u soudního exekutora Mgr. Martiny Havlové, Exekutorský úřad Praha 10 pod sp. zn. 183 EX 338/14, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. června 2014, č. j. 10 Co 211/2014-16, takto:
I. Dovolání se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í : Nejvyšší soud dovolání oprávněné proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), odmítl, neboť závěr odvolacího soudu, že notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, jenž má být exekučním titulem, není materiálně vykonatelný, protože v něm není přesně a určitě určena doba plnění, je v souladu s ustálenou judikaturou, od níž není důvod se odchýlit (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 1999, sp. zn. 21 Cdo 2020/98, uveřejněné pod číslem 4/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 30. 7. 2014, sp. zn. 21 Cdo 639/2014, ze dne 28. 11. 2002, sp. zn. 20 Cdo 533/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 4, ročníku 2003, pod číslem 70).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. září 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu