26 Cdo 1372/2014
Datum rozhodnutí: 09.04.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 1372/2014


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného V. T. , proti povinné Ing. J. S. , zastoupené Mgr. Vadimem Rybářem, advokátem se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Tyršova 1714/27, odebráním věci, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 E 989/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. června 2013, č. j. 10 Co 395/2013-242, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 6. 2013, č. j. 10 Co 395/2013-242, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. dubna 2014

JUDr. Pavlína B r z o b o h a t á
předsedkyně senátu