26 Cdo 1369/2013
Datum rozhodnutí: 28.05.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
26 Cdo 1369/2013
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci žalobce města Ostrov se sídlem v Ostrově, Klínovecká 1204, IČO 00254843, zastoupeného JUDr. Janou Wenigovou, advokátkou se sídlem v Karlových Varech, Vítězná 795/10, proti žalovanému J. F. , bytem v O., J. 1377, nyní ve Věznici H. S., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 13 C 58/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 11. ledna 2013, č. j. 61 Co 594/2012-39, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 1. 2013, č. j. 61 Co 594/2012-39, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 9. 2012, č. j. 13 C 58/2012-18, jímž soud prvního stupně uložil žalovanému povinnost vyklidit a vyklizený předat žalobci byt č. 32 o velikosti jednoho pokoje s příslušenstvím v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 1377 v O., J. do 15 dnů od právní moci rozsudku a rozhodl o nákladech řízení účastníků, a kterým bylo rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení, podal žalovaný dovolání.
Žalovaný, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání. Protože žalovaný přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí ve spojení s ustanovením § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. května 2013
JUDr. Jitka D ý š k o v á
pověřená členka senátu