26 Cdo 1353/2005
Datum rozhodnutí: 19.04.2006
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1353/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce města Ú. n. L., zastoupeného advokátem, proti žalovanému M. R., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 15 C 238/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. ledna 2004, č.j. 11 Co 253/2003-93, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Ústí nad Labem (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 4. 4. 2002, č.j. 15 C 238/2001-24, ve spojení s opravným usnesením ze dne 22. 10. 2004, č.j. 15 C 238/2001-113, přivolil k výpovědi z nájmu žalovaného k bytu č. 2, II. kategorie, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v prvém podlaží domu č. 740/11 v Ú. n. L., určil, že tříměsíční výpovědní doba počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, a uložil žalovanému a všem, kdo s ním v bytě bydlí, byt vyklidit a vyklizený předat žalobci do 15 dnů po zajištění přístřeší; dále rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Ústí nad Labem (soud odvolací) rozsudkem ze dne 13. 1. 2004, č.j. 11 Co 253/2003-93, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že zamítl žalobu, aby byla uložena povinnost byt vyklidit osobám, které s žalovaným v bytě bydlí; jinak rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

V podání doručeném odvolacímu soudu dne 30. 3. 2004, označeném jako dovolání , žalovaný (nezastoupen advokátem) uvedl, že dává dovolání, aby bylo užívací právo k bytu převedeno na paní J. H., provdanou K. .

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaný nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 22. 12. 2004, č.j. 15 C 238/2001-117, aby ve stanovené lhůtě udělil plnou moc advokátu a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu; současně byl poučen o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože uvedené usnesení bylo žalovanému doručeno 4. 4. 2005 (viz doručenku na č.l. 119 spisu), dosud této výzvě nevyhověl.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti žalovanému, který procesně zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. dubna 2006

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu