26 Cdo 1352/2015
Datum rozhodnutí: 29.09.2015
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 107 odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 1352/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Sberbank CZ, a.s. , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1724/129, identifikační číslo osoby 25083325, zastoupené JUDr. Alešem Vymazalem, advokátem se sídlem v Brně, Dřevařská 855/12, proti povinné Atrium Na Sadech s.r.o. v likvidaci , se sídlem v Českých Budějovicích, Riegrova 1756/51, identifikační číslo osoby 26109387, zaniklé dnem 16. června 2015 bez právního nástupce, pro 19 799 651,69 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Pavla Vyžrala, Exekutorský úřad České Budějovice, se sídlem v Českých Budějovicích, Brožíkova 6, pod sp. zn. 105 EX 799/10, o dovolání D. B., Č. B., a E. S., dříve B., Č. B., zastoupených JUDr. Pavlínou Pomijovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Riegrova 2668/6c, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. května 2013, sp. zn. 24 Co 814/2013, takto:

I. Řízení o dovolání Davida Buriana a Evy Schmidtové se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 5. 2013, sp. zn. 24 Co 814/2013, jímž soud odmítl odvolání věřitelů D. B. a E. S. proti usnesení soudního exekutora JUDr. Pavla Vyžrala, Exekutorský úřad České Budějovice, ze dne 26. 2. 2013, č. j. 105 EX 799/10-339, o rozvrhu rozdělované podstaty, podali jmenovaní věřitelé dovolání. Nejvyšší soud o věci rozhodl podle zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, článek II., bod 7. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II., bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.). Z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích (oddíl C, vložka 14521) Nejvyšší soud zjistil, že povinná obchodní společnost byla ke dni 16. 6. 2015 vymazána z obchodního rejstříku po ukončené likvidaci (důvodem výmazu byla skutečnost, že majetek povinné nepostačoval ani k náhradě nákladů insolvenčního řízení - § 82 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů).

Podle § 243b o. s. ř. platí pro dovolací řízení přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak; ustanovení § 43, 92, 95 až 99 a 107a však pro dovolací řízení neplatí. Podle § 103 o. s. ř. soud kdykoli za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). Podle § 107 odst. 1 věty první o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Podle § 107 odst. 5 věty první o. s. ř. neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví. Ztratila-li povinná po zahájení dovolacího řízení způsobilost být účastnicí řízení a je-li z povahy likvidace povinné dáno, že nemá právního nástupce, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 107 odst. 5 věty první s přihlédnutím k § 243b o. s. ř. zastavil. Oprávněná a dovolatelé nezavinili výsledek dovolacího řízení a povinná pozbyla procesní způsobilost, takže je pojmově vyloučeno, aby některému z účastníků bylo právo na náhradu nákladů tohoto řízení přiznáno (§ 146 odst. 1 písm. c/, § 243b o. s. ř.). Pro úplnost je třeba dodat, že již v řízení před odvolacím soudem oprávněná (původně Volksbank CZ, a.s.) vystupovala pod jiným jménem (názvem obchodní firmy) a v záhlaví tohoto usnesení je takto správně označena.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. září 2015

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu