26 Cdo 1350/2003
Datum rozhodnutí: 17.07.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1350/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně H. B., zastoupené advokátem, proti žalované O. M., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 26 C 204/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2002, č. j. 17 Co 375/2002-40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soudu v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 26. listopadu 2002, č. j. 17 Co 75/2002-40, potvrdil rozsudek ze dne 7. května 2002, č. j. 26 C 204/2001-16, jímž Obvodní soud pro Prahu 7 (soud prvního stupně) výrokem označeným jako I. přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 13 o pokoji, kuchyni a WC, III. kategorie, ve 3. patře vpravo od schodiště v domě č. p. 866 v P. , výrokem označeným jako II. určil, že tříměsíční výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, výrokem označeným jako III. uložil žalované povinnost byt vyklidit a vyklizený žalobkyni předat do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty, a výrokem označeným jako IV. rozhodl o nákladech řízení účastníků. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Rozsudek odvolacího soudu byl žalované doručen dne 10. ledna 2003. Žalovaná nezastoupena advokátem dne 24. ledna 2003 podala k poštovní přepravě a dne 27. ledna 2003 soudu prvního stupně doručila podání, které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 30/2000 Sb. dále jen o.s.ř. ) považovat za dovolání proti uvedenému potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu. V něm vyjádřila nesouhlas s postupem odvolacího soudu (potažmo i soudu prvního stupně) v řízení a s jeho právním posouzením věci.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas a osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.). Dospěl však k závěru, že nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelka nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 3. února 2003, č. j. 26 C 204/2001-46, vyzvána, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Současně byla poučena o možnosti požádat soud o ustanovení zástupce z řad advokátů pro účely podání dovolání, má-li zato, že jsou u ní dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků; v této souvislosti totiž nelze pominout, že v nalézacím řízení bylo žalované usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. září 2002, č. j. 26 C 204/2001-31, osvobození od soudních poplatků přiznáno. Poté byla rovněž poučena, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li v poskytnuté lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Usnesení s výzvou a uvedeným poučením bylo dovolatelce doručeno dne 17. února 2003. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 31. března 2003 žalovaná sdělila, že výzvě týkající se podání řádného dovolání vyhoví do 7. dubna 2003. Nedostatek advokátního zastoupení však dovolatelka neodstranila a do současné doby ani soud nepožádala o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první před středníkem o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 2 o.s.ř. nebyla přes provedené opatření soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalované právo, neboť procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

V Brně dne 17. července 2003

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu