26 Cdo 1349/2015
Datum rozhodnutí: 08.12.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 1349/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné J. J. , zastoupené JUDr. Jaromírem Josefem, advokátem se sídlem v Hodoníně, Velkomoravská 378/1, proti povinné G. S. , zastoupené Mgr. Robertem Follem, MBA, advokátem se sídlem v Brně, Šumavská 524/31, pro 22 161, 80 Kč s příslušenstvím a pro smluvní pokutu, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 42 EXE 1053/2012, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. února 2014, č. j. 12 Co 85/2013-68, ve znění usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. prosince 2014, č. j. 12 Co 85/2013-88, a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. února 2015, č. j. 12 Co 85/2013-102, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Krajský soud v Brně (dále odvolací soud ) usnesením ze dne 28. 2. 2014, č. j. 12 Co 85/2013-68, ve znění doplňujících rozhodnutí ze dne 15. 12. 2014, č. j. 12 Co 85/2013-85, a ze dne 19. 2. 2015, č. j. 12 Co 85/2013-102, změnil usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 25. 6. 2012, č. j. 42 EXE 1053/2012-12, tak, že návrh oprávněné na nařízení exekuce podle rozhodčího nálezu rozhodce Ing. Petra Matějčka ze dne 15. 5. 2012, sp. zn. 12/15/003, k uspokojení pohledávky ve výši 22 161,80 Kč s příslušenstvím (ve výroku specifikovanými úroky z prodlení) a smluvní pokuty v celkové výši 15 145,30 Kč zamítl (výrok I.); oprávněné uložil povinnost nahradit povinné na nákladech řízení před soudy obou stupňů částku 4 852 Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám zástupce povinné (výrok II.) a náklady soudního exekutora Mgr. Kamila Brančíka, Exekutorský úřad Hodonín, se sídlem v Hodoníně, Sadová 15, nevyčíslil (neboť exekutor sdělil, že náklady exekuce nepožaduje ), uložil-li povinnost k náhradě těchto nákladů rovněž oprávněné (výrok III.).

Nejvyšší soud České republiky o dovolání oprávněné proti všem výrokům usnesení odvolacího soudu rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dále o. s. ř. (srov. část první, čl. II., bod 7. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II., bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.), tak, že je podle 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl jako nepřípustné, protože dovoláním napadenými výroky bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, přičemž k příslušenství pohledávky se nepřihlíží (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. srovnej výši vymáhané pohledávky a smluvní pokuty, jakož i výši nákladů řízení přiznaných povinné a soudnímu exekutorovi shora).

Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (viz § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Užití institutu odkladu vykonatelnosti je v řízení o dovolání proti usnesením vydaným ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) z povahy věci vyloučeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 2011, sp. zn. 20 Cdo 4184/2011, uveřejněné na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. prosince 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu