26 Cdo 1337/2015
Datum rozhodnutí: 15.10.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.26 Cdo 1337/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu Doc. JUDr. Věrou Koreckou, CSc., ve věci žalobce D. Č. , zastoupeného Mgr. Danielem Šimánkem, advokátem se sídlem Čelákovice, Vašátkova 176, proti žalovanému JUDr. T. P. , insolvenčního správce dlužníka Pražského stavebního bytového družstva, zastoupenému Mgr. Karlem Volfem, advokátem se sídlem Praha 5, Jindřicha Plachty 3163/28, o nahrazení projevu vůle, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 21 C 237/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2014, č. j. 90 Co 294/2014-106, takto:


I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.380,- Kč, k rukám Mgr. Karla Volfa, advokáta se sídlem Praha 5, Jindřicha Plachty 3163/28, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í:


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání žalobce (dovolatele) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2014, č. j. 90 Co 294/2014-106, odmítl podle § 243c odst. 1 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. dále jen o.s.ř. ), neboť neobsahuje náležitosti vyžadované ustanovením § 241a odst. 2 o.s.ř., přičemž tyto vady (nedostatky), pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, dovolatel včas (po dobu trvání lhůty k dovolání) neodstranil (§ 241b odst. 3 o.s.ř.). Konkrétně v dovolání schází relevantní údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v ustanovení § 237 o.s.ř. považuje pro účely přípustnosti dovolání za splněné. Ve vztahu k přípustnosti dovolání totiž pouze uvedl, že opírá přípustnost dovolání o ust. § 237 o.s.ř. , aniž by vymezil, o který ze čtyř v úvahu přicházejících případů přípustnosti se jedná, tj. zda napadené rozhodnutí závistí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva: 1/ při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo 2/ která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo 3/ která je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo 4/ má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; takovéto vymezení nelze dovodit ani z obsahu dovolání.

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí (exekuce).

V Brně dne 15. října 2015


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu