26 Cdo 1332/2009
Datum rozhodnutí: 19.08.2009
Dotčené předpisy:

26 Cdo 1332/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobců a/ K. P. a b/ R. P., zastoupených advokátem, proti žalovaným 1/ MUDr. E. F., 2/ Ing. J. M., 3/ Ing. arch. J. M., a 4/ J. M., zastoupeným advokátem, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn.


31 C 496/2007, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne


4. prosince 2008, č. j. 20 Co 431/2008-110, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalobci jsou povinni zaplatit společně a nerozdílně žalovaným oprávněným společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.748,50 Kč k rukám advokáta, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.


Odůvodnění:


Obvodní soud pro Prahu 5 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 19. června 2008, č. j. 31 C 496/2007-89, zamítl žalobu na určení neplatnosti výpovědi žalovaných ze dne 29. srpna 2007 z nájmu žalobců k bytu č. 2 ve 3. podlaží domu č. p. 228 v ulici K. 6, P. 5; současně rozhodl o nákladech řízení účastníků.


K odvolání žalobců Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 4. prosince 2008, č. j. 20 Co 431/2008-110, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.


Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání, k němuž se žalovaní písemně vyjádřili. Podáním ze dne 4. června 2009 vzali žalobci dovolání zpět.


Podle čl. II bodu 12 věty první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon


č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 4. prosince 2008, tedy před 1. červencem 2009, kdy uvedená novela nabyla účinnosti, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací projednal dovolání a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem


č. 7/2009 Sb. (dále jen o.s.ř. ).


Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.


O nákladech dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5,


§ 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a zavázal žalobce, kteří z procesního hlediska zavinili zastavení dovolacího řízení, k náhradě nákladů dovolacího řízení, které žalovaným vznikly v souvislosti s podáním vyjádření


k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 1.950,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1, § 18 odst. 1 a § 19a vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 4 krát 300,- Kč, jež stojí vedle odměny (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a z částky 598,50 Kč přestavující 19 % DPH (§ 137 odst. 3 o.s.ř.).


K rozhodování o návrhu na vrácení soudního poplatku z dovolání je příslušný soud prvního stupně (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


Nesplní-li povinní dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, mohou oprávnění podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.


V Brně dne 19. srpna 2009


JUDr. Miroslav Ferák, v. r.


předseda senátu