26 Cdo 1311/2014
Datum rozhodnutí: 28.05.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 1311/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové v exekuční věci oprávněné JUDr. M. C. , zastoupené Mgr. Darinou Čunderlíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Štěpánská 650/23, proti povinnému J. M. , pro 22.320,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 128 Nc 1208/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2013, č. j. 10 Co 716/2013-136, takto:
Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Povinný napadl včasným dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2013, č. j. 10 Co 716/2013-136, kterým potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově ze dne 26. 8. 2013, č. j. 128 Nc 1208/2007-127, jímž byla zamítnuta žádost povinného o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.
Dovolatel sice není v dovolacím řízení zastoupen advokátem a sám rovněž nemá právnické vzdělání (srovnej § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 - viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ), povaha rozhodnutí, proti němuž dovolání směřuje, však vylučuje, aby v posuzované věci bylo možno nedostatek podmínky povinného zastoupení považovat za překážku, jež by bránila vydání rozhodnutí v dovolacím řízení. Za situace, kdy předmětem dovolacího přezkumu je rozhodnutí, jímž nebylo vyhověno žádosti účastníka o ustanovení zástupce z řad advokátů a osvobození od soudních poplatků (§ 30 o. s. ř., § 138 o. s. ř.), by trvání na podmínce povinného zastoupení vedlo k vlastnímu popření cíle, jenž účastník podáním žádosti sledoval a k popření vlastního smyslu dovolacího řízení, v němž má být zkoumán závěr o tom, že účastník nemá právo na ustanovení zástupce, resp. osvobození od soudních poplatků (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 1997, sp. zn. 2 Cdon 609/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 10, ročníku 1997, pod číslem 97); z takového dovolání se ani neplatí soudní poplatek (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014).
Z obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) je zřejmé, že dovolatel nezpochybňuje (ne)splnění podmínek pro ustanovení zástupce podle § 30 o. s. ř. a (ne)osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. Jeho námitky se vztahují jen k věci samé (k nařízení exekuce), aniž by uváděl, které závěry odvolacího soudu týkající se neosvobození od soudních poplatků a neustanovení zástupce považuje za nesprávné.
Dovolání má tak vady, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, a proto ho Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 28. května 2014
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu