26 Cdo 1288/2002
Datum rozhodnutí: 24.07.2002
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1288/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Müllerové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. v právní věci žalobce města K., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1/ V. S. a 2/ H. S., o přivolení k výpovědi ze společného nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 23 C 29/2001, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. března 2002, č.j. 8 Co 129/2002 40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 3. 2002, č.j. 8 Co 129/2002 40, byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 25. 7. 2001, č.j. 23 C 29/2001 18, jímž soud prvního stupně přivolil k výpovědi dané oběma žalovaným ze společného nájmu bytu č. 9, sestávajícího z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím v domě č.p. 666 v K. (dále jen předmětný byt ), rozhodl o výpovědní lhůtě, jejímž uplynutím nájemní vztah skončí, zavázal žalované předmětný byt vyklidit po skončení nájemního poměru do patnácti dnů po zajištění přístřeší a uložil jim povinnost nahradit žalobci náklady řízení. Krajský soud rovněž rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Žalovaní nezastoupeni advokátem podali dne 28. 5. 2002 u soudu prvního stupně dovolání, z něhož bylo patrno, že s rozhodnutím odvolacího soudu (které jim bylo doručeno dne 2. 4. 2002) nesouhlasí; poukazovali na to, že dluh na nájemném splácejí a žádali, aby bylo bráno na vědomí, že jsou starší lidé a vystěhování by pro ně bylo těžké .

Okresní soud v Karviné vyzval usnesením ze dne 30. 5. 2002, č.j. 23 C 29/2001 44, oba žalované, aby si pro podání dovolání v této věci zvolili zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 3. 2002, č.j. 8 Co 129/2002 40. Zároveň dovolatele poučil, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Citované usnesení bylo doručeno dovolatelům dne 7. 6. 2002, patnáctidenní lhůta stanovená ve výzvě uplynula dnem 24. 6. 2002 (pondělí), avšak dovolatelé na výzvu nijak nereagovali ani v určené lhůtě, ani po jejím uplynutí.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, jestliže má právnické vzdělání. Nemá-li dovolatel toto vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem. Není-li tato podmínka splněna, stanoví § 241b odst. 2 o. s. ř., že se postupuje obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř., podle něhož jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření, přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V souzené věci jak již bylo uvedeno nebyla při podání dovolání splněna podmínka advokátního zastoupení dovolatelů, kteří podle obsahu spisu nemají právnické vzdělání. Přestože soud prvního stupně výše citovaným usnesením učinil vhodná opatření směřující k odstranění nedostatku podmínky, k nápravě pro nečinnost dovolatelů nedošlo. Za této procesní situace se Nejvyšší soud nemohl z podnětu dovolání žalovaných zabývat přezkumem odvolacího rozsudku, ale musel dovolací řízení zastavit (§ 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu prvou, § 146 odst. 2 větu prvou o. s. ř. a o skutečnost, že žalobci nevzešly v dovolacím řízení prokazatelné náklady, k jejichž náhradě by jinak byli dovolatelé povinni.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. července 2002

JUDr. Hana M ü l l e r o v á , v.r

předsedkyně senátu