26 Cdo 1282/2012
Datum rozhodnutí: 22.08.2012
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.




26 Cdo 1282/2012


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce Stavebního bytového družstva Pozemní stavby Liberec , se sídlem v Liberci IV, Mlýnská 611, IČ: 00042722, proti žalované L. E. L. , o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 13 C 423/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. května 2011, č. j. 9 Co 679/2010-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Okresní soud v Děčíně (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 4. května 2010, č. j. 13 C 423/2009-11, ve spojení s usnesením ze dne 24. února 2011, č. j. 13 C 423/2009-20, vyhověl žalobě a uložil žalované povinnost vyklidit a vyklizený předat žalobci do patnácti dnů od zajištění přístřeší byt č. 68, o velikosti 2+1, evidenční číslo 30211168, ve 12. nadzemním podlaží domu č. p. 674, v Obloukové ulici v Děčíně; současně rozhodl o nákladech řízení účastníků.

K odvolání žalované Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací rozsudkem ze dne 5. května 2011, č. j. 9 Co 679/2010-26, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 7/2009 Sb. dále jen o.s.ř. ) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Protože žalovaná nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 31. ledna 2012, č. j. 13 C 423/2009-33, vyzvána, aby si ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení tohoto usnesení zvolila pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně byla poučena o možnosti požádat soud v uvedené lhůtě o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Dostalo se jí rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě vyhověno. Ačkoli bylo usnesení s výzvou žalované doručeno (obálkou III. viz § 2 instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 27. května 2009, č. j. 58/2009-OD-Org., uveřejněné pod č. 10., ročník 2009 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti České republiky) dne 14. února 2012 (§ 45 odst. 3 písm. a/, § 46a odst. 1, § 46b písm. a/ a § 50 odst. 1 o.s.ř.), ve stanovené lhůtě a ani dosud výzvě nevyhověla.
Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by jinak měl právo proti dovolatelce, která zavinila zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. srpna 2012 JUDr. Miroslav Ferák, v. r.
předseda senátu