26 Cdo 1279/2006
Datum rozhodnutí: 23.01.2007
Dotčené předpisy:

26 Cdo 1279/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně Mgr. M. N., zastoupené advokátkou, proti žalovanému MUDr. L. N., zastoupenému advokátkou, o zrušení práva společného nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp.zn. 7 C 157/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. listopadu 2005, č.j. 15 Co 393/2005-54, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 3 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 19. 4. 2005, č.j. 7 C 157/2004-36, zrušil právo společného nájmu účastníků k bytu č. 15, ve 2. patře domu č.p. 1511 v ulici H. 5 v P. 3, výlučnou nájemkyní bytu určil žalobkyni a žalovanému uložil byt vyklidit do 15 dnů od právní moci rozsudku; dále rozhodl o nákladech řízení.


K odvolání žalovaného Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 1. 11. 2005, č. j. 15 Co 393/2005-54, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalovanému uložil povinnost byt vyklidit do patnácti dnů po zajištění náhradního bytu; jinak jej potvrdil a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně (zastoupena advokátem) včasné dovolání, v němž navrhla, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc byla vrácena odvolacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.


Podáním ze dne 27. 6. 2006 vzala žalobkyně prostřednictvím své právní zástupkyně dovolání v plném rozsahu zpět a požádala o vrácení soudního poplatku z dovolání. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.


Žalobkyně z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalovanému však prokazatelné náklady v dovolacím řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.


K rozhodnutí o vrácení soudního poplatku je věcně příslušný soud, který rozhodl o věci v prvním stupni (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. ledna 2007


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.


předsedkyně senátu