26 Cdo 1268/2014
Datum rozhodnutí: 28.05.2014
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201226 Cdo 1268/2014


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové v exekuční věci oprávněné OSPEN s.r.o ., se sídlem v Přelouči, Hradecká 1383, IČO: 25262823, zastoupené JUDr. Martinem Michňákem, advokátem se sídlem v Praze 5, Frančíkova 342/11, proti povinnému J. K. , pro 6.921,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 28 Nc 6703/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. června 2011, č. j. 10 Co 407/2011-32, takto:
Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í:
Povinný napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě (odvolací soud) ze dne 27. 6. 2011, č. j. 10 Co 407/2011-32, kterým odmítl jeho odvolání proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku Místku (soud prvního stupně) ze dne 19. 5. 2009, č. j. 28 Nc 6703/2009-6, jímž nařídil exekuci na jeho majetek pro částku 6.921,- Kč s úroky z prodlení, pro náklady předcházejícího řízení a náklady exekuce, které budou stanoveny v průběhu řízení, a provedením exekuce pověřil soudního exekutora Mgr. Tomáše Pospíchala, Exekutorský úřad v Nymburce, se sídlem v Nymburce, 28. října 1474/20.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (čl. II bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., a čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř. .

Dne 2. 11. 2012 bylo u Krajského soudu v Ostravě zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka povinného, usnesením ze dne 26. 6. 2013, č. j. KSOS 31 INS 27254/2012-A15, byl zjištěn úpadek dlužníka a ustanoven insolvenční správce a usnesením ze dne 1. 10. 2013, č. j. KSOS 31 INS 27254/2012-B5, prohlásil na jeho majetek konkurs. Řízení o dovolání proti rozhodnutí o nařízení exekuce není podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, přerušeno (§ 109 odst. 1 písm. c/, § 266, § 267).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v ustanovení § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 v jeho taxativním výčtu není vyjmenováno usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Nejvyšší soud proto bez nařízení jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), aniž se zabýval nedostatkem obligatorního zastoupení dovolatele advokátem (§ 241b odst. 2 věta za středníkem o. s. ř.), dovolání podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. května 2014

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu