26 Cdo 1252/2006
Datum rozhodnutí: 29.11.2006
Dotčené předpisy: § 237 předpisu č. 99/1963Sb., § 238 předpisu č. 99/1963Sb., § 238a předpisu č. 99/1963Sb., § 239 předpisu č. 99/1963Sb.

26 Cdo 1252/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně O., a. s., proti žalované V. K., o stanovení povinnosti, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 C 180/2004, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. listopadu 2005, č. j. 42 Co 542/2005 - 62, takto:


V řízení bude jako se žalobkyní pokračováno se společností R. R. R., společností s ručením omezeným.


O d ů v o d n ě n í :


Ve věci žalobkyně O., a. s., vedené proti žalované V. K., o stanovení povinnosti, podala žalovaná dne 28. 1. 2006 dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Ostravě.


Po podání dovolání žalobkyně společnost O., a. s., zanikla a byla dne 31. května 2006 vymazána z obchodního rejstříku. Část jmění včetně práv a závazků původní žalobkyně přešla na základě projektu rozdělení a smlouvy o rozdělení ze dne 22. května 2006 na společnost R. R. R., s. r. o. Tyto skutečnosti byly zjištěny z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 15. 11. 2006 vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložky 122 (zápis týkající se společnosti O., a. s.) a oddílu C, vložky 29253 (zápis týkající se R. R. R., s. r. o.) a sdělení procesního nástupce ze dne 26. 6. 2006.


Jelikož v průběhu dovolacího řízení ztratila žalobkyně způsobilost být účastnicí řízení, přičemž její procesní nástupkyní ve shora uvedené právní věci se stala společnost R. R. R., s. r. o., Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 107 odst. 1 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) rozhodl, že v řízení bude na straně žalobkyně pokračováno se společností R. R. R., s. r. o., která se k datu 31. 5. 2006 stala právní nástupkyní žalobkyně.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. listopadu 2006


JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r. předseda senátu