26 Cdo 1192/2013
Datum rozhodnutí: 17.07.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
26 Cdo 1192/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobců a) F. G. , a b) B. G. , obou bytem B. 321, zastoupených JUDr. Josefem Michálkem, advokátem se sídlem Šumperk, Čajkovského 2086/10, proti žalovanému Zemědělskému družstvu Agroholding , se sídlem Bernartice, IČ 471 51 544, zastoupenému JUDr. Igorem Krajčíkem, advokátem se sídlem Horní Lipová 271, Lipová Lázně, o vyklizení nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp.zn. 3 C 128/2006, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 14. ledna 2013, č.j. 12 Co 663/2012-244, takto:

Dovolání se odmítá . O d ů v o d n ě n í :
Žalovaný podal dovolání proti usnesení ze dne 14. 1. 2013, č.j. 12 Co 663/2012-244, jímž Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci potvrdil usnesení ze dne 21. 11. 2012, č.j. 3 C 128/2006-234, kterým Okresní soud v Jeseníku uložil žalovanému pořádkovou pokutu (§ 53 odst. 1 o.s.ř.).
Dovolání žalovaného není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. g) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění od 1. 1. 2013 (srovnej čl. III bod 1. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony dále opět jen o.s.ř. ), neboť směřuje proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o pořádkovém opatření.
Nejvyšší soud proto podle § 243c odst. 1 o.s.ř. dovolání odmítl.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. července 2013
Doc. JUDr. Věra K o r e c k á, CSc.
předsedkyně senátu