26 Cdo 117/2015
Datum rozhodnutí: 21.01.2015
Dotčené předpisy: § 241a o. s. ř., § 243c o. s. ř.26 Cdo 117/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného Hlavního města Prahy , Praha 1, Mariánské náměstí 2, identifikační číslo osoby 00064581, zastoupeného prof. dr. h.c. JUDr. Janem Křížem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 1, Dlouhá 13, proti povinné ORIS Praha, spol. s r. o. , se sídlem v Praze 10, Konopišťská 739/16, identifikační číslo osoby 43004474, zastoupené Janem Najmanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova 24, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 54 EXE 87/2013, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. května 2013, č. j. 23 Co 202/2013-95, takto:
Dovolání se odmítá . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2013, č. j. 23 Co 202/2013-95, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. Povinná v dovolání neuvedla od které ustálené rozhodovací praxe se řešení jí nastíněné právní otázky (materiální nevykonatelnosti exekučního titulu) odvolací soud odchyluje za takové vymezení nelze považovat jedinou větu, že závěr dovoláním napadeného usnesení odvolacího soudu o materiální vykonatelnosti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 28. 7. 2011, č. j. 29 C 297/2010-60, který má být ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2012, č. j. 20 Co 541/2011-123, ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 2. 2012, č. j. 20 Co 541/2011-133, ve shora uvedené věci exekučním titulem, je tedy nesprávný a odchyluje se od ustálených výsledků rozhodovací činnosti dovolacího soudu . V dovolacím řízení proto nelze pro uvedené nedostatky pokračovat. Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. ledna 2015 JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu