26 Cdo 116/2004
Datum rozhodnutí: 24.03.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 116/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně O., a.s., člen koncernu K. I., a.s., proti žalované J. B., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 15 C 18/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. října 2000, č.j. 13 Co 1171/2000-46, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 3. 10. 2000, č.j. 13 Co 1171/2000-46, potvrdil rozsudek ze dne 30. 5. 2000, č.j. 15 C 18/2000-22, jímž Okresní soud v Karviné přivolil k výpovědi z nájmu žalované k bytu č. 2, II. kategorie, sestávajícímu z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím, v K., určil, že nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, žalované uložil byt vyklidit po skončení nájemního poměru do patnácti dnů od zajištění přístřeší, a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

V podání, doručeném soudu prvního stupně dne 20. 11. 2000, označeném jako Odvolání ve věci výpovědi z nájmu bytu , a v dalším podání, doručeném soudu prvního stupně dne 5. 2. 2001 označeném jako Dovolání , žalovaná (nezastoupena advokátem) vyjadřuje nesouhlas s rozsudkem odvolacího soudu a žádá o ustanovení obhájce .

Podáním (osobně doručeným soudu prvního stupně dne 10. 12. 2003) vzala žalovaná prostřednictvím advokáta, který jí byl ustanoven, dovolání zpět a navrhla, aby dovolací řízení bylo zastaveno.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2001, dále též jen o.s.ř. ).

Podle § 243b odst. 4 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst.1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalobkyni v řízení o dovolání nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalované právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 24. března 2004

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v.r.

předsedkyně senátu