26 Cdo 115/2008
Datum rozhodnutí: 09.04.2009
Dotčené předpisy:

26 Cdo 115/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně V. L., zastoupené advokátkou, proti žalovanému J. L., o zrušení práva společného nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp.zn. 9 C 285/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. června 2007, č.j. 69 Co 224/2007-109, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 27. 6. 2007, č.j. 69 Co 224/2007-109, změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 (soud prvního stupně) ze dne 24. 1. 2007, č.j. 9 C 285/2005-80 (kterým bylo zrušeno právo společného nájmu účastníků k bytu ve výroku specifikovanému, určeno, že výlučným nájemcem bude žalovaný, a povinnost žalobkyně k vyklizení byla vázána na zajištění náhradního ubytování), jen tak, že povinnost žalované vyklidit byt vázal na zajištění náhradního bytu; současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně (zastoupena advokátkou) včasné dovolání.


Z úmrtního listu vyplynulo, že žalovaný dne . zemřel.


Vzhledem k tomu, že po vydání rozhodnutí odvolacího soudu žalovaný zemřel


a povaha věci (řízení o zrušení práva společného nájmu bytu manžely) neumožňuje


v řízení pokračovat, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 19, § 103, § 107 odst. 5


a § 243c odst. 1 o.s.ř.).


Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 9. dubna 2009


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.


předsedkyně senátu