26 Cdo 1147/2007
Datum rozhodnutí: 20.05.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1147/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně H. Š., zastoupené advokátem, proti žalované H. K., zastoupené advokátkou, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 15 C 139/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 9. ledna 2007, č. j. 12 Co 793/2006-111, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.142,- Kč k rukám advokátky, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne

9. ledna 2007, č. j. 12 Co 793/2006-111, podala žalobkyně včasné dovolání.

Žalovaná ve vyjádření k dovolání vyvracela správnost užitých dovolacích námitek, uvedla, že v daném případě nejde o rozhodnutí zásadně právně významné,

a navrhla, aby dovolání bylo zamítnuto.

Podáním ze dne 2. března 2008 (doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 27. března 2008) vzala žalobkyně dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a zavázal žalobkyni, která zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno, k náhradě nákladů dovolacího řízení, které žalované vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokátky. Tyto náklady sestávají z odměny advokátky v částce 1.500,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč, jež stojí vedle odměny (srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a z částky 342,- Kč představující 19 % DPH (§ 137 odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 20. května 2008

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu