26 Cdo 1146/2004
Datum rozhodnutí: 20.01.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1146/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce města N., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému J. P., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech, pod sp.zn. 16 C 196/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 27. ledna 2004, č.j. 13 Co 738/2003-29, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni (soud odvolací) rozsudkem ze dne 27. 1. 2004, č.j. 13 Co 738/2003-29, potvrdil rozsudek ze dne 4. 8. 2003, č.j. 16 C 196/2003-6, kterým Okresní soud v Karlových Varech (soud prvního stupně) uložil žalovanému povinnost vyklidit do patnácti dnů od právní moci rozsudku byt č. 2, o velikosti 0+1, I. kategorie, ve 2. podlaží domu č.p. 239, č.o. 6, na T. ulici v N. a rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný (nezastoupen advokátem) dovolání, v němž vyjádřil nesouhlas s napadeným rozhodnutím (i s rozhodnutím soudu prvního stupně).Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele

(v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaný, který je fyzickou osobou, nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 24. 3. 2004, č.j. 16 C 196/2003-35, aby si zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu; současně byl poučen o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Na uvedené usnesení, které bylo žalovanému doručeno dne 31. 3. 2004 (viz dodejku na č.l. 36 spisu), reagoval žalovaný tak, že v podání ze dne 7. 4. 2004 sdělil, že si advokáta zvolí. Přípisem ze dne 8. 4. 2004 soud prvního stupně stanovil žalovanému lhůtu deseti dnů k předložení plné moci zvoleného advokáta. Přestože uvedený přípis byl žalovanému doručen dne 14. 4. 2004 (viz dodejku na č.l. 37 verte spisu), žalovaný dosud výzvě soudu nevyhověl.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti žalovanému, která procesně zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.).Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. ledna 2005

Doc. JUDr. Věra Korecká, CS., v.r.

předsedkyně senátu