26 Cdo 1145/2004
Datum rozhodnutí: 08.06.2004
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1145/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce P. f. Č. r., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) V. V., a 2) J. V., o zaplacení částky 17.025,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 18 C 532/99, o dovolání žalované 2) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. listopadu 2003, č.j. 12 Co 555/2003-31, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem (soud odvolací) usnesením ze dne 14. listopadu 2003, č.j. 12 Co 555/2003-31, potvrdil usnesení ze dne 15. února 2002, č.j. 18 C 532/99-17, kterým Okresní soud v Chomutově (soud prvního stupně) připustil, aby do řízení na straně žalované jako další účastník přistoupila žalovaná 2).

Podáním ze dne 15.2.2004 zaslaným soudu prvního stupně, adresovaným Nejvyššímu soudu ČR a označeným jako odvolání žalovaná 2) sdělila, že částku, která je předmětem řízení, uhradila, a že trvá na odvolání ze dne 26.2.2002 (tj. na odvolání proti shora citovanému usnesení soudu prvního stupně).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu dále jen o.s.ř. ) posoudil uvedené podání dle obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) jako dovolání, shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání

[§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem nebo notářem.

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno

o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaná, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a

z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. února 2004, č.j. 18 C 532/99-37, aby si ve stanovené lhůtě 60 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti výše citovanému usnesení odvolacího soudu; současně byla poučena o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože uvedené usnesení bylo žalované doručeno dne 25.2.2004 (viz dodejku na č. listu 37 spisu), dosud této výzvě nevyhověla.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a

§ 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, neboť tímto rozhodnutím řízení nekončí a o nákladech řízení, včetně řízení dovolacího, bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí (§ 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 8. června 2004

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předseda senátu