26 Cdo 1138/2009
Datum rozhodnutí: 17.02.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 26 Cdo 1138/2009-103


U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobců a) V. Š ., b) M. Š ., proti žalovaným 1) L. Š ., zastoupenému JUDr. Hanou Šťastnou, advokátkou se sídlem Mariánské Lázně, Hlavní 132, a 2) D. Š . a 3) J. T., jako právním nástupcům původní žalované 2) M. Š., o zaplacení částky 23.991,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 12 C 28/2004, o dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 11. května 2005, č. j. 12 Co 168/2005-75, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í : Krajský soud v Plzni (soud odvolací) rozsudkem ze dne 11. 5. 2005, č. j. 12 Co 168/2005-75, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Chebu (soud prvního stupně) ze dne 17. 9. 2004, č. j. 12 C 28/2004-34 (jímž byla žalovanému 1/ a původně též žalované 2/ uložena povinnost zaplatit žalobcům částku 23.991,80 Kč s příslušenstvím a rozhodnuto o nákladech řízení), ve správném znění, že žalovaní jsou povinni zaplatit uvedenou částku i náklady řízení před soudem prvního stupně do tří dnů od právní moci rozsudku; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný 1) dovolání, které podáním doručeným soudu prvního stupně dne 13. 4. 2007 vzal v celém rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení podle
§ 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalobcům ani žalovaným 2) a 3) v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalovanému 1).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 17. února 2010
Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r. předsedkyně senátu