26 Cdo 1131/2014
Datum rozhodnutí: 09.04.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 241a odst. 2,3 o. s. ř., § 241c odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 1131/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné K. M. , proti povinnému I. M. , zastoupenému JUDr. Ivo Hešíkem, advokátem se sídlem v Opavě, Lepařova 2906/8, pro výživné, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 21 E 97/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. listopadu 2013, č. j. 66 Co 828/2013-69, takto:

I. Dovolání se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2013, č. j. 66 Co 828/2013-69, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ) odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem je spatřováno splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), není v něm vymezen dovolací důvod způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat. Dovolatel zpochybňuje správnost zjištěného skutkového stavu, avšak svou argumentací neotevírá žádnou otázku procesního nebo hmotného práva, jež by měla vliv na správnost napadeného rozhodnutí (právní posouzení věci, na kterém napadené rozhodnutí spočívá, dovolání nezpochybňuje - srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné pod č. 80/2013 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod č. 4/2014 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.)
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. dubna 2014 JUDr. Jitka D ý š k o v á
předsedkyně senátu