26 Cdo 1127/2004
Datum rozhodnutí: 18.06.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1127/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobkyně M. V., zastoupené advokátem, proti žalovanému L. J., zastoupenému advokátem, o určení změny druhu bytové náhrady, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 6 C 71/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. listopadu 2003, č. j. 8 Co 2561/2003-44, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Prachaticích (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 9. 9. 2003, č. j. 6 C 71/2003-25, určil, že od 30. 6. 2000 došlo k podstatné změně poměrů na straně žalovaného, a proto povinnost vyklidit byt o velikosti 1+3 s příslušenstvím byt družstevní č. 1 v domě č.p. 12 v Ž., není již vázána na zajištění přiměřeného náhradního bytu tak, jak bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Prachaticích ze dne 30. 6. 2003, č.j. 3C 612/98, (správně ze dne 30.6.2000, č.j. 3 C 612/98-17), nýbrž postačí, aby žalovanému byl zajištěn náhradní byt , a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Českých Budějovicích (soud odvolací) rozsudkem ze dne 18. 11. 2003, č. j. 8 Co 2561/2003-44, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že návrh na výše vymezené určení zamítl, a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky před soudy obou stupňů.

Proti citovanému rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání.

Podáním ze dne 4. 6. 2004 vzala žalobkyně dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vzhledem k jednoznačnému znění citovaného zákonného ustanovení a k nepochybnému obsahu dispozitivního procesního úkonu dovolatelky Nejvyšší soud České republiky jako soud příslušný k rozhodnutí o dovolání (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a vyplývá ze skutečnosti, že žalovanému v řízení o dovolání žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo, nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18.června 2004

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu