26 Cdo 1099/2004
Datum rozhodnutí: 30.03.2005
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1099/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce města F. M., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) J. H., a 2) D. H., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp.zn. 18 C 53/2002, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. září 2003, č.j. 42 Co 431/2003-93, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Frýdku - Místku (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 2. 10. 2002, č.j. 18 C 53/2002-34, ve spojení s opravným usnesením ze dne 29. 10. 2002 (v písemném vyhotovení chybně uvedeno 29. 10. 2001), č.j. 18 C 53/2002-38, přivolil k výpovědi z nájmu žalovaných k bytu č. 23, o velikosti 4+1 s příslušenstvím, I. kategorie, nacházejícímu se v 7. podlaží domu č.p. 3137 ve F. M. (dále předmětný byt nebo byt ), určil, že nájemní vztah žalovaných skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, a uložil žalovaným byt vyklidit a vyklizený předat žalobci do patnácti dnů ode dne, ke kterému jim bude zajištěno přístřeší; dále rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalovaných Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 17. 9. 2003, č.j. 42 Co 431/2003-93, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé tak, že žalovaní jsou povinni byt vyklidit po skončení nájemního poměru do patnácti dnů po zajištění přístřeší, jinak jej ve věci samé potvrdil; dále rozsudek soudu prvního stupně změnil ve výroku o nákladech řízení a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní (nezastoupeni advokátem) dovolání.Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobami k tomu oprávněnými účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí (s výjimkou usnesení o zastavení řízení). Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.Protože žalovaní, kteří jsou fyzickými osobami, nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli vyzváni usneseními soudu prvního stupně ze dne 2. 3. 2004, č.j. 18 C 53/2002-109 a č.j. 18 C 53/2002-110, aby si ve stanovené lhůtě zvolili advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu; současně byli poučeni o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože uvedená usnesení byla žalovaným doručena postupem podle § 46 odst. 2 o.s.ř. dne 22. 3. 2004 (viz dodejky na č.l. 109, 110 verte spisu), dosud této výzvě nevyhověli.Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by měl právo vůči žalovaným.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2005Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v.r.

předsedkyně senátu