26 Cdo 107/2011
Datum rozhodnutí: 20.09.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
26 Cdo 107/2011
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobců a) V. V. , bytem K., a b) E. V., bytem tamtéž, proti žalované Mgr. I. Š., bytem K., zastoupené JUDr. Rastislavem Vlčkem, advokátem se sídlem Bruntál, Partyzánská 16, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Bruntále pobočky v Krnově pod sp. zn. 19 C 83/2008, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. května 2009, č. j. 11 Co 246/2009-70, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 12. 5. 2009, č. j.
11 Co 246/2009-70, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Bruntále pobočky v Krnově (soudu prvního stupně) ze dne 30. 1. 2009, č. j. 19 C 83/2008-56, kterým byla zamítnuta žaloba na určení neplatnosti výpovědi z nájmu tam specifikovaného bytu ze dne 16. 5. 2008 a rozhodnuto o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci (nezastoupeni advokátem) dovolání.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobami k tomu oprávněnými účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a,
anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).
Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 věty první a třetí o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Vzhledem k tomu, že dovolatelé, kteří jsou fyzickými osobami, nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli soudem prvního stupně (usneseními ze dne 9. 3. 2010, č. j. 19 C 83/2008-84 a ze dne 8. 10. 2010, č. j. 19 C 83/2008-94) mimo jiné vyzváni, aby si ve stanovené lhůtě zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání s tím, že nevyhoví-li této výzvě, soud jejich podání odmítne . Nedostatek povinného zastoupení dovolatelé dosud neodstranili.
Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla, přes soudem prvního stupně provedená opatření, ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení
podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.
Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalované nevznikly (podle obsahu spisu) v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti dovolatelům právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 20. září 2011

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu