26 Cdo 1056/2004
Datum rozhodnutí: 24.02.2005
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1056/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce O., a.s., člen koncernu K. I., a.s., proti žalované D. P., zastoupené advokátkou, o zaplacení částky 6.845,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 C 498/98, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. srpna 2003, č.j. 11 Co 428/2003-170, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 30. 7. 2001, č.j. 25 C 498/98-119, uložil žalované zaplatit žalobci dlužné nájemné a úhradu za služby v celkové částce 5.671,-Kč s příslušenstvím, co do zbytku žalobu zamítl a rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) v průběhu odvolacího řízení o odvolání žalované proti rozsudku soudu prvního stupně usnesením ze dne 14. 8. 2003, č.j. 11 Co 428/2003-170, vyhověl návrhu žalobce, aby namísto něho vstoupila do řízení (§ 107a o.s.ř.) společnost Č. k., a.s.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) včasné dovolání; současně požádala, aby jí byl k sepsání dovolání ustanoven zástupce.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 13. 11. 2003, č.j. 25 C 498/98-189, ustanovil žalované pro dovolací řízení advokátku.

Podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

V dané věci usnesení soudu prvního stupně ze dne 13. 11. 2003, jímž byla žalované ustanovena jako zástupkyně JUDr. A. A., nabylo právní moci dne 10. 12. 2003. Lhůta, v níž bylo možno doplnit dovolání, uplynula 10. 2. 2004 (úterý); dovolání v této lhůtě (ani dosud) doplněno nebylo. Marným uplynutím lhůty k odstranění vad dovolání se původně odstranitelné vady stávají neodstranitelnými a dovolací soud, který k případnému pozdějšímu doplnění již nemůže přihlížet, tedy musel dle § 243c odst. 1 o.s.ř. (za přiměřeného použití § 43 odst. 2 věty první o.s.ř.) dovolání odmítnout (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné pod č. 21 v sešitě č. 3 z roku 2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly (dle obsahu spisu) v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by měl právo vůči žalované.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. února 2005

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu