26 Cdo 104/2011
Datum rozhodnutí: 10.02.2011
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř.
26 Cdo 104/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka, ve věci žalobců a) Sdružení vlastníků domů Poděbradova 3227, Váňova 3226 , Kladno, b) statutárního města Kladna , se sídlem v Kladně, náměstí Starosty Pavla 44, zastoupených JUDr. Tomášem Richtrem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova 41/39, proti žalovaným 1. ALEX INTERNATIONAL CZ, s. r. o. , se sídlem v Hřebči 396, identifikační číslo 25696122, 2. M. B. , zastoupené JUDr. Janem Holubem, advokátem se sídlem v Kladně, Kleinerova 24, o vyklizení nebytových prostor, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 12 C 79/2003, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. července 2009, č. j. 30 Co 313/2009-181, takto: I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Kladně (soud prvního stupně) usnesením ze dne 20. 5. 2009, č. j. 12 C 79/2003-167, odmítl jako opožděně podané (podle § 208 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb.) odvolání žalovaných proti rozsudku tohoto soudu ze dne 29. 1. 2009, č. j. 12 C 79/2003-104.

K odvolání žalovaných Krajský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 23. 7. 2009, č. j. 30 Co 313/2009-181, citované usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, které však není přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1124/2001, uveřejněné pod číslem 41/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Napadeným usnesením odvolacího soudu nebylo totiž změněno (§ 237 odst. 1 písm. a/ o. s. ř.) nebo potvrzeno (§ 237 odst. 1 písm. b/, c/ o. s. ř.) rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé a nejde ani o žádný z případů uvedených v § 238, § 238a a § 239 o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky proto jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ) bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl pro nepřípustnost, aniž se zabýval nedostatkem advokátního zastoupení 1. žalovaného.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. a o skutečnost, že žalobcům nevznikly v dovolacím řízení žádné prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli proti dovolatelům právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. února 2011


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.
předsedkyně senátu