26 Cdo 1035/2008
Datum rozhodnutí: 27.03.2008
Dotčené předpisy:

26 Cdo 1035/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce P. N., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) S. s. m. H., 2) D. I., a.s., zastoupené advokátem, a 3) JUDr. V. P., advokátu, správci konkursní podstaty úpadce C., a.s. Z., o zaplacení částky 10.300,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp.zn. 113 C 364/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. února 2006, č.j. 42 Co 618/2005-131, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Karviné pobočka v Havířově (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 28. dubna 2005, č.j. 113 C 364/2003-104, zamítl žalobu, aby žalovaní 1), 2) a 3) byli povinni uhradit žalobci částku 10.300,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 3 % ročně z částky 10.300,- Kč od 10. 4. 2003 do zaplacení s tím, že plněním jednoho z žalovaných zaniká v rozsahu tohoto plnění povinnost dalších žalovaných (výrok I.),


a rozhodl o nákladech řízení (výroky II. a III.).


Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 7. února 2006, č.j.


42 Co 618/2005-131, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl


o nákladech odvolacího řízení (výroky II. a III.).


Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.


Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 18. prosince 2007 vzal žalobce dovolání zpět.


Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.


Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalovaným v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli právo vůči žalobci, který zavinil zastavení dovolacího řízení.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek


V Brně dne 27. března 2008


JUDr. Miroslav Ferák, v. r.


předseda senátu