26 Cdo 1009/2013
Datum rozhodnutí: 28.05.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
26 Cdo 1009/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobce Mgr. M. M. , proti žalovanému Bytovému družstvu Vacka 1671 , se sídlem Ostrava Poruba, V. Vacka 1671 , zastoupenému Mgr. Petrem Kaustou, advokátem se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Čs. Legií 5, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 C 39/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. července 2011, č. j. 42 Co 294/2010-461, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Podáním ze dne 27. 2. 2012 vzal žalobce dovolání podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 7. 2011, č. j. 42 Co 294/2010-461, v celém rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále jen o. s. ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalovanému v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalobci, jenž zavinil zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. května 2013 Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senát