26 Cdo 1007/2008
Datum rozhodnutí: 27.03.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1007/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce Č. P., zastoupeného advokátkou proti žalované J. P., zastoupené advokátkou o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 21 C 81/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2007, č. j. 35 Co 567/2006-302, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 2 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 25. května 2005, č.j. 21 C 81/2000-219, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 14. července 2005, č.j. 21 C 81/2000-229, zamítl žalobu, aby byla žalovaná povinna vyklidit byt první kategorie v přízemí domu o třech pokojích a kuchyni a vyklizený jej předat žalobci (výrok I.), žalobci uložil nahradit žalované náklady řízení (výrok II.) a rozhodl o nákladech státu (výrok III.).

Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 20. března 2007, č. j. 35 Co 567/2006-302, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a žalobci uložil povinnost zaplatit žalované náklady odvolacího řízení (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 5. února 2008 vzal žalobce dovolání zcela zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalované v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo vůči žalobci, který zavinil zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 27. března 2008

JUDr. Miroslav F e r á k , v. r.

předseda senátu