25 Nd 72/2003
Datum rozhodnutí: 25.08.2003
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Nd 72/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr.Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce P. H., zastoupeného advokátem, proti žalované I. H., zastoupené advokátkou, o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově pod sp. zn.106 C 315/2002, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově pod sp. zn. 106 C 315/2002 projedná a rozhodne Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dne 10. 12. 2002 u Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově návrh na rozvod manželství, z jehož obsahu je zřejmé, že oba účastníci jsou české národnosti, státní občané ČR, že manželství uzavřeli dne 11. 3. 1989 a od roku 1997, resp. 1999, oba žijí v USA; jejich poslední společné bydliště bylo v H.

Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově usnesením ze dne 28. 2. 2003, č. j. 106 C 315/2002-20, vyslovil ve věci svoji místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud, jemuž byla věc v souladu s citovaným usnesením předložena, se především zabýval otázkou, zda je dána pravomoc soudů České republiky pro řízení.

Podle § 2 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., z. č. 234/1992 Sb. a z. č. 264/1992 Sb. (dále jen ZMPS ), se ustanovení ZMPS použije, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Jelikož dvoustranné ani mnohostranné mezinárodní smlouvy, jimiž jsou Česká republika a USA vázány, otázku pravomoci soudu v řízení o rozvod manželství neřeší, je zde namístě užití příslušných ustanovení zákona č. 97/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 38 odst. 1 tohoto zákona je ve věci řízení o zrušení manželství rozvodem pravomoc českých soudů dána, je-li alespoň jeden z manželů českým občanem. Použití českého práva pak vyplývá z ustanovení § 22 odst. 1 věty druhé téhož zákona. Podle § 48 ZMPS české soudy (je-li dána jejich pravomoc) postupují v řízení podle českých procesních předpisů, přičemž všichni účastníci mají rovné postavení při uplatňování svých práv. Procesním předpisem, který ve smyslu citovaného § 48 ZMPS přichází v úvahu, je občanský soudní řád.

Podle § 88 písm. a) o. s. ř. namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného v § 85a, je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, jde-li o rozvod, neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce.

Vzhledem k tomu, že podmínky pro určení místní příslušnosti v dané věci nelze dovodit z ust. § 88 písm. a) o. s. ř. ani z ust. § 84 a § 85 o. s. ř., jsou zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. naplněny. Přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. Nejvyšší soud ČR rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu je sídlo zástupců obou účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. srpna 2003

JUDr. Olga Puškinová,v.r.

předsedkyně senátu