25 Nd 67/2017
Datum rozhodnutí: 22.03.2017
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.25 Nd 67/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, se sídlem v Opavě, Rybí trh 185/16, zastoupené JUDr. Ondřejem Rathouským, advokátem se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 1096/8, proti žalovaným 1) České republice Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, za kterou před soudem jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových , se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, s adresou pro doručování Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, Ostrava - Radvanice, a 2) obci Jiříkov , se sídlem úřadu v Jiříkově č. 85, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 38 C 193/2015, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 38 C 193/2015 se Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nepřikazuje.
Odůvodnění:
U Okresního soudu v Bruntále je pod sp. zn. 38 C 193/2015 vedeno řízení o určení vlastnického práva žalobkyně k pozemkům v katastrálním území S., obec J., podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů.

Nejvyššímu soudu byl předložen Okresním soudem v Bruntále spis spolu s návrhem žalobkyně na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1, případně jinému obvodnímu soudu v Praze, který je odůvodněn tím, že jako oprávněná osoba podle zákona č. 428/2012 Sb. vede u okresních soudů v Bruntále, Olomouci a Opavě více sporů s obdobným právním a skutkovým základem a že u většiny řízení mají účastníci a jejich zástupci sídlo v Praze. Je proto pro žalobkyni jako církevní a charitativní instituci velice nákladné a náročné, aby její zástupce dojížděl téměř každý den z Prahy do Bruntálu či Opavy a Olomouce.

První žalovaná ve svém vyjádření s tímto návrhem nesouhlasila. Uvedla, že za žalovaný stát před soudem vystupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, přičemž výkon činnosti v této věci zabezpečuje územní pracoviště Ostrava, takže přikázání věci k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 by pro ni nepředstavovalo hospodárnější a příznivější způsob účasti v řízení.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), dospěl k závěru, že návrh není důvodný.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně.

V posuzovaném případě důvody, které uvedla žalobkyně ve svém návrhu na delegaci věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1, nepředstavují okolnosti, které by zaručovaly hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci tímto soudem oproti jejímu projednání Okresním soudem v Bruntále, který je ve věci soudem místně příslušným. Sama žalobkyně má sídlo v Opavě, druhá žalovaná obec Jiříkov se nachází v okrese Bruntál a první žalovanou zastupuje územní pracoviště v Ostravě, takže všichni účastníci řízení mají blíže k Okresnímu soudu v Bruntále, u kterého již bylo řízení zahájeno. Skutečnost, že žalobkyni zastupuje advokát sídlící v Praze, nepředstavuje důvod pro výjimku z procesní zásady místní příslušnosti soudu v občanském soudním řízení. Neuvádí-li žalobkyně jiné závažné důvody pro založení výjimky z místní příslušnosti soudu, pak z hlediska zásady rychlosti a hospodárnosti řízení nelze považovat navržené přikázání věci týkající se nemovitostí v obvodu soudu, k němuž byla žaloba podána, za vhodné. Totéž platí i ve vztahu k jakémukoliv jinému obvodnímu soudu v Praze, který žalobkyně označila za vhodný, aniž by jej příslušným způsobem procesně specifikovala.

Nejvyšší soud proto návrhu žalobkyně na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 22. března 2017

JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu