25 Nd 66/2017
Datum rozhodnutí: 16.03.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.25 Nd 66/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Ivany Tomkové v právní věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR , se sídlem Praha 3, Orlická 2020/4, IČO 41197518, proti povinné I. M. , o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 644/2016, o určení místní příslušnosti, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 644/2016 projedná a rozhodne Okresního soudu ve Znojmě.
Odůvodnění:

Dne 16. 12. 2016 podala soudní exekutorka JUDr. Ivana Kozáková žádost o pověření a nařízení exekuce vůči povinné.

Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 26. 1. 2017, č. j. 8 EXE 644/2016-24, vyslovil svou místní nepříslušnost k projednání věci a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu. Okresní soud z výpisu centrální evidence obyvatel a registru obyvatel zjistil, že povinná nemá v České republice trvalý pobyt ani pobyt cizince. Dle exekučního návrhu má povinná bydliště na adrese H. 170. Okresní soud ve Znojmě zjistil, že zde povinná nebydlí, ani se zde dle Obecního úřadu H. nezdržovala a měla být již vyhoštěna. Okresnímu soudu není znám majetek vyskytující se v jeho obvodu. S ohledem na nemožnost zjištění podmínek místní příslušnosti bylo v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) třeba předložit věc Nejvyššímu soudu k určení soudu, který věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud, jenž při rozhodování o určení místně příslušného soudu není oprávněn zkoumat, zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2015, sp. zn. 30 Nd 35/2015, ze dne 19. 3. 2015, sp. zn. 21 Nd 47/2015, či ze dne 31. 8. 2015, sp. zn. 32 Nd 92/2015), na základě obsahu spisu shledal, že v předmětném řízení zjevně nelze identifikovat místně příslušný soud ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť podle zjištění Okresního soudu ve Znojmě nelze zjistit místo trvalého pobytu povinné ani místo jejího pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince ani umístění majetku povinné.

Jelikož byly splněny předpoklady zakotvené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud se zřetelem k zásadě hospodárnosti řízení tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě, u něhož bylo řízení zahájeno (obdobně srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2014, sp. zn. 29 Nd 388/2013, ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 33 Nd 64/2014, a ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 22 Nd 370/2014).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. března 2017


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu